עורא ידמ תנכדעתמ הלבטה - 2005 תנשב תבלכ יעורא תלבט
הקידב רפסמ
הקידב ךיראת
בושי
הפנ
ח"עב
'סמ
458335
02/01/2005
הווקת ירעש
הווקת חתפ
לותח
1
460485
24/01/2005
לאינתע
ןורבח
לעוש
2
462884
15/02/2005
ןירצק
ןלוג
בלכ
3
465745
09/03/2005
ןוויז ןיע
ןלוג
בלכ
4
466867
21/03/2005
ןתנוי
ןלוג
בלכ
5
467134
23/03/2005
ןוויז ןיע
ןלוג
בלכ
6
467989
31/03/2005
סמש לד'גמ
ןלוג
בלכ
7
469617
19/04/2005
םדוא
ןלוג
בלכ
8
470187
21/04/2005
איינק ןיע
ןלוג
בלכ
9
470298
22/04/2005
ןוויז ןיע
ןלוג
בלכ
10
470313
25/04/2005
רימש
ןלוג
רקב
11
470480
27/04/2005
איינק ןיע
ןלוג
בלכ
12
471419
08/05/2005
סמש לד'גמ
ןלוג
בלכ
13
471772
10/05/2005
תשק
ןלוג
בלכ
14
472236
16/05/2005
בושי ראש
לילג
בלכ
15
472239
16/04/2005
בושי ראש
לילג
בלכ
16
474861
07/06/2005
ןד
לילג
בלכ
17
474836
07/06/2005
ןשבה תובהל
לילג
בלכ
18
476220
20/06/2005
םדוא
ןלוג
באז
19
478199
07/07/2005
ןתיא ינבא
ןלוג
בלכ
20
478437
10/07/2005
דוהיחא
וכע
רקב
21
479552
20/07/2005
םדוא
ןלוג
באז
22
479553
20/07/2005
תילילגה רוצח
לילג
בלכ
23
480095
24/07/2005
אתעקוב
ןלוג
רקב
24
484339
22/08/2005
אתעקוב
ןלוג
רקב
25
484400
22/08/2005
אתעקוב
ןלוג
רקב
26
483763
25/08/2005
רימש
ןלוג
בלכ
27
483861
26/08/2005
הדעסמ
ןלוג
בלכ
28
484209
31/08/2005
יבצ תמדק
ןלוג
בלכ
29
487627
30/09/2005
היבחרמ
הלופע
רקב
30
488606
12/10/2005
םור לא
ןלוג
תיריג
31
494097
06/12/2005
ר'ג'ע
ןלוג
רקב
32
494414
06/12/2005
ר'ג'ע
ןלוג
רקב
33
495152
06/12/2005
ר'ג'ע
ןלוג
רקב
34
Created by Yakobson A. Boris    Kimron Veterinary Institute, Rabies Department
הפמ
Home

Last updated: December 16, 2005