עורא ידמ תנכדעתמ הלבטה - 2001 תנשב תבלכ יעורא תלבט

הקידב רפסמ
הקידב ךיראת
בושי
הפנ
ח"עב
'סמ
308048
24/05/2001
תרצנ
לאערזי
בלכ
1
314774
26/07/2001
האושמ
ןדרי
לעוש
2
319555
11/09/2001
לאצפ
ןדרי
לעוש
3
320113
17/09/2001
םילשורי
םילשורי
בלכ
4
321007
30/09/2001
םילשורי
םילשורי
לעוש
5
322180
14/10/2001
התרפא
םילשורי
בלכ
6הפמ

Last updated: October 16, 2001