ךשנש ח"עב לע תיפצת
םיבלכ .תבלכב עוגנ םנמוא ךשונה םייחה לעב םא עובקל הדעונ תיפצתה
םוימ םימי 10 ךשמל תולכתסה ךרוצל דודיב תרואמל םיאבומ םילותחו
תמ וא הלחמה לש םיינילק םינמיס הארמ םייחה לעבש הדימב .הרגסהה
ילעב דודיב .תבלכה ףיגנ תואצמיה רבדב הדיפקב קדבנ וחומ ,םימיה 10 ךלהמב
היהש ןוויכמ ,םייברימ תוחיטב יאנת לש םמויק בייחמ תיפצת ךרוצל םייח
םיכורא םיקחרמל ףורטב ץורלו ,םוסחמו רדג לכ בר חכב ץורפל תלגוסמ הטוש
תיפצת עוציב ריתמ קוחה ןיא ךכל יא .הכרדב עלקינש ימ לכ תפיקתו תכישנ ךות
.תוימשירה דודיבה תורואמ תרגסמב תיבב אלא תבלכ

Created by Yakobson A. Boris     Kimron Veterinary Institute, Rabies Department

Last updated: January 29, 2000